DĚTSKÁ SKUPINA JIŘIČKA

Na statku v Jiřicích jsme v červenci 2020 otevřeli Dětskou skupinu.  Celý projekt je dimenzován pro 12 dětí.

Na projekt Dětská skupina Jiřička byla poskytnuta finanční podpora z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v návaznosti na specifický cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Provozovatel se zavázal podporovat udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupnému návratu nebo vstupu na trh práce.
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a tím zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.
Žadatel: Ladoňka, z.s.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014242

Dokumenty k dětské skupině (smlouva s přílohami, potvrzení od lékaře)

O Jiřičce

Pracujeme s malými dětmi předškolního věku.  Naše rodinné prostředí nám umožňuje přijímat děti od 2 let.  Zároveň pracujeme i se staršími dětmi až do nástupu školní docházky. Kolektiv je heterogenní, podobný jako v životě kde se běžně setkávají děti různého věku. V takovém prostředí se snadno přirozenou cestou učí mladší od staršího, ale i naopak. Starší děti se mohou naučit mnoha sociálním dovednostem jako je ohleduplnost, pomoc druhým, zodpovědnost atd.

Naše dětská skupina vytváří velkou rodinu. O dvanácti člennou skupinu dětí pečují dvě paní učitelky.

Společně využíváme možnosti každodenního kontaktu se zvířaty, řemesly, přírodou a všemi živly, které k životu patří. Tomu odpovídá i náš program výchovné práce a péče.

Zápis do skupiny

Přijímáme nové děti – vzhledem k odchodu budoucích školáků vám nabízíme uvolněná místa v dětské skupině.

Děti v dětské skupině nepodléhají nařízení ohledně nošení ochranných roušek. Připomínáme doplnění povinného OČKOVÁNÍ, které je pro děti v dětské skupině povinné.

Školné a stravné

Dětská skupina (DS) Jiřička vznikla za dotační podpory MPSV v rámci ESF, OPZ – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného život a v oblasti podpory.
Rodiče přispívají na část provozu DS pravidelným poplatkem, který se odvíjí od počtu dnů, které dítě stráví v zařízení během jednoho týdne.

Od července 2022 přejdeme stejně jako jiné dětské skupiny na státní financování.

Rozlišujeme celodenní a polodenní docházku. V případě celodenní docházky tráví dítě v DS více než 6 hodin denně. V případě polodenní docházky tráví dítě v DS 3-6 hodin denně.

Změna financování a smluv od 1.7. 2022

Od července 2022 přechází DS Jiřička do jiného režimu správy, budeme spadat pod státní financování, nikoliv, jako doposud, pod financování EU.

Aktuální smlouvy od 1.7. 2022 najdete v sekci Dokumenty.

Ceník od 1.1.2024:

Mladší věková kategorie (dítě, které dosáhne po 31. 8. stávajícího roku věku 3 let)

Počet dní v týdnuDocházka školné/měsíc v
55000,-
44800,-
34600,-
24000,-
12000,-

Starší věková kategorie
(dítě, které dosáhlo před 1. 9. stávajícího roku věku 3 let)

Počet dní v týdnuCelodenní docházka školné/měsíc v
55900,-
45400,-
34600,-
24000,-
12000,-

Školné je hrazeno převodem na účet a to do 25. dne předcházejícího měsíce. Číslo účtu je 2401118957/2010.

Naposledy v tomto roce (za zdaňovací období 2023) platí možnost uplatnění nároku na odčitatelnou položku daňového přiznání ve výši minimální mzdy. Od roku 2024 bude zrušena. Potvrzení o platbách školného za uplynulé období pravidelně vystavujeme počátkem kalendářního roku. 

Absence

Krátkodobá absence (týden až deset dnů) dětí nebude řešena. Při dlouhodobé absenci dítěte (čtrnáct dnů a více) bude navrhnut na základě vzájemné domluvy náhradní termín docházky. Při volné kapacitě DS bude náhradní termín docházky poskytnut i v případě kratší absence dítěte.  Při plné pětidenní docházce dítěte, kdy kompenzaci nelze provádět náhradním termínem docházky, je možné sjednat kompenzaci odlišným způsobem, jehož podmínky budou dohodnuty při zápisu.

Stravné

Informujeme o změně ceny stravného, která bude platná již od tohoto září 2023. Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na suroviny jsme nuceni ceny stravy zvýšit následovně: 

pro mladší děti 100,-Kč celodenní / 80,-Kč půldenní
pro starší děti 120,-Kč celodenní / 95,-Kč půldenní 

Kdo bude odcházet po obědě a má placený celý den, bude možnost zastavit se v kuchyni pro odpolední svačinu. Při náhlém onemocnění je možné si vyzvednout oběd v čase mezi 11:30 – 12:00.

Vše ve stylu zdravé výživy. Jídelníčky budou vyvěšeny na nástěnce. Stravné bude hrazeno na začátku měsíce a vyúčtováno na konci měsíce, dle skutečné docházky. Případné přeplatky budou převedeny, odečteny v následujícím měsíci. V případě absence se obědy odhlašují do 16.00 hod předcházejícího dne.

Provoz

Provoz začínáme ráno v 7.30 hodin a končíme odpoledne v 16,30 hodin. V případě potřeby můžeme jednat o individuální variantě. Prioritou pro nás je spokojenost a harmonie dětí. Z tohoto úhlu pohledu vytváříme rytmus dne a jednotlivých činností.

Rušné činnosti střídají klidné chvíle společného nebo individuálního odpočinku. Každý den má svůj rytmus a náplň. Tento opakující se stabilní řád je pro děti jistotou, na níž se mohou spolehnout a která je ,,nese“. Tak působí už samotný pobyt ve skupině terapeutickým způsobem. Zároveň dáváme dětem ,,pevné hranice“, které potřebují k úspěšnému začlenění do kolektivu a svému celkovému zdravému vývoji.

Novým dětem bude poskytnuta běžná adaptační doba v průběhu počátečních dnů jejich docházky.

Rytmus dne a týdne

7.30 – 9.00 ranní hra, společné zaměstnání
9.00 – 9.30 svačina
9.30 – 10.00 ranní kruh, rytmická část
10.00 – 11.45 pobyt venku
11.45 – 12.30 oběd
12.30 – 13.00 pohádka
13.00 – 14.00 hudební chvilka, odpočinek
14.00 – 14.30 odpolední zaměstnání
14.30 – 15.00 svačina
15.00 – 16.30 hry, pohybové činnosti (herna, zahrada)

Pondělí –  kreslíme, malujeme

Úterý – vaříme, pečeme (chléb, dalamánky)

Středa – modelujeme, zařazujeme výtvarné techniky

Čtvrtek – vyrážíme na výlet do okolí

Pátek – uklízíme, třídíme hračky, přírodniny a při tom si hrajeme

Pravidelné akce a slavnosti

leden – Tříkrálová hra
únor – Masopust
březen – Vynášení Moreny
duben – Velikonoce
květen – Čištění studánek
červen – Svatojánská slavnost, pletení věnců červenec/srpen – Vodní hrátky, otužování
září – adaptace nových dětí, Sklizeň úrody, Michaelská slavnost
říjen – Pouštění draků
listopad – Svatomartinská slavnost
prosinec – Adventní spirála, Vánoční hra